Logo Tiskárna Jan Macek
Úvod Poradna Kontakt Napište nám
PRODUKTY ...
Brožury a časopisy Letáky a plakáty Vizitky Pohlednice Placky / buttony Reklamní stojánky Advokátní spisy Diplomové práce Vstupenky Razítka
TISK ...
Digitální tisk Ofsetový tisk Tisk na ruční papír Velkoformátový tisk Personalizovaný tisk
TISK PRO FIRMY Potisk textilu Kalenáře Geokalendář Potisk keramiky Kopírování Grafika Vydavatelství

Brožury a časopisy

Brožury a časopisy

Letáky a plakáty

Letáky a plakáty

Vizitky

Vizitky

Pohlednice

Pohlednice

Placky / buttony

Placky / buttony

Reklamní stojánky

Reklamní stojánky

Advokátní spisy

Advokátní spisy

Diplomové práce

Diplomové práce

Vstupenky

Vstupenky

Razítka

Razítka

Digitální tisk

Digitální tisk

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk

Tisk na ruční papír

Tisk na ruční papír

Velkoformátový tisk

Velkoformátový tisk

Personalizovaný tisk

Personalizovaný tisk

Sazba DPH u tiskovin od roku 2024

Postup při stanovení sazby DPH periodického tisku a neperiodických publikací obsahujících reklamu


Tento text je pouze informativní, nejde o závazný nebo odborný výklad znění zákona nebo jiných právních norem. V případě potřeby závazného a spolehlivého výkladu se obraťte na daňového poradce, právníka nebo finanční či jiný úřad. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou, za využití těchto informací.


Podle ustanovení přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., o DPH, podléhají snížené sazbě daně (sazba 12 %):

Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu, nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu. Kód nomenklatury celního sazebníku 4902,8523.


Podle ustanovení § 71i zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně:

Dodání knihy (knihou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží, a) které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2018, v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523, b) u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy nepředstavuje více než 50 % jeho obsahu a c) které výlučně nebo převážně nesestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.


Pojem brožura vyjadřuje fyzické provedení tiskoviny, zatímco pojmy časopis, noviny a periodikum popisují tiskovinu způsobem jejího využití a časovým hlediskem. Podstatné je opakování jejího vydávání s novým obsahem, přičemž nezáleží na periodě (ta může být i poměrně dlouhá). Tato problematika může doznat upřesňování v průběhu aplikace zákona.


Reklamní tiskoviny podléhají základní sazbě DPH (sazba 21 %)

Z Vysvětlivek k Harmonizovanému systému vyplývá :

Knihy a knížky

(malé knihy) jsou publikace obsahující v podstatě textový materiál jakéhokoliv druhu a vytištěné v kterémkoliv jazyku nebo s libovolnými znaky, včetně slepeckého (Braille) písma nebo těsnopisných znaků. Patří k nim literární díla všeho druhu, učebnice nebo cvičebnice (včetně vzdělávacích pracovních sešitů (knih) někdy nazývaných psací sešity), též s výukovým textem, který obsahuje otázky nebo úkoly (obvykle s prostorem pro doplňování rukou); technické publikace; knihy jako jsou slovníky, encyklopedie a adresáře (např. telefonní seznamy, včetně "zlatých stránek"); katalogy pro muzea a veřejné knihovny (s výjimkou obchodních katalogů); liturgické knihy jako jsou modlitební knížky a zpěvníky církevních písní (jiné než hudební díla čísla 49.04); dětské knihy (jiné než dětské omalovánky a obkreslovací obrázkové knihy čísla 49.03). Takovéto knihy mohou být vázány (v papíru nebo s měkkými anebo tuhými deskami) v jednom nebo několika svazcích anebo mohou být zhotoveny ve formě tištěných listů (archů) obsahující celé dílo, anebo celé části, určených pro svázání (vazbu). Přebaly, přezky, záložky do knih a ostatní drobné příslušenství dodávané s knihami se považují za nedílnou součást knihy.

Brožury a prospekty

jsou publikace skládající se z několika listů určených ke čtení, spojených dohromady (např. sešitím drátkem), nebo nespojených či dokonce jednotlivých volných listů. Patří sem takové publikace jako: kratší vědecké pojednání a monografie, instrukce, návody atd., vydávané vládními orgány či jinými organizacemi, traktáty, texty písní atd.

Plochou

se podle ustanovení přílohy č. 1 zákona o DPH rozumí formát tiskoviny násobený počtem stran tiskoviny.

Reklama

je definována podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění zákona č. 138/2002 Sb., § 1 odst. 1 takto:


§ 1 Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.


Pro účely aplikace zákona o DPH se za reklamu nepovažuje:


a) inzerce subjektů, které nebyly založeny za účelem podnikání (nadace, neziskové organizace apod.) - nejedná se o podporu podnikatelské činnosti.


b) řádková inzerce, která neobsahuje obchodní firmu, ochrannou známku ani jiné logo inzerenta s výjimkou inzerátů, které obsahují přímou propagaci služeb poskytovaných subjektem. Řádkovou inzercí se rozumí inzerát šířky jednoho tiskového sloupce obsahující pouze text.


c) nabídka volných pracovních míst všech subjektů, kromě personálních agentur, u nichž je zprostředkování zaměstnání předmětem podnikání.


d) vlastní logo vydavatele tiskoviny, vlastní návody, pokyny apod. v této tiskovině uvedené.


Letáky

a jiné propagační materiály distribuované zároveň s tiskovinou se nezahrnují do plochy tiskoviny ani do plochy reklamy.Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

Přejděte do sekce "Napište nám" a popište nám Váš dotaz.